WEBVTT Kind: captions Language: fa Style: ::cue(c.colorCCCCCC) { color: rgb(204,204,204); } ::cue(c.colorE5E5E5) { color: rgb(229,229,229); } ## 00:00:00.000 --> 00:00:03.060 قبل از شروع ویدیو، من از شما دعوت میکنم 00:00:01.380 --> 00:00:05.370 زنگ را در بالا سمت راست فشار دهید 00:00:03.060 --> 00:00:07.049 برای اقامت تا تاریخ در فیلم ها 00:00:05.370 --> 00:00:10.830 که بر روی کانال بیرون می آید 00:00:07.049 --> 00:00:13.230 چشم انداز خوب پس از هفت سال 00:00:10.830 --> 00:00:15.809 نسل تعداد کل pokémon 00:00:13.230 --> 00:00:18.930 به واسطه نابودی ملی و 802 به رسمیت شناخته شده است 00:00:15.809 --> 00:00:20.850 واقعا خیلی ممنونم 00:00:18.930 --> 00:00:23.699 قبل از من، خیلی زرنگ باشم 00:00:20.850 --> 00:00:25.740 احتمالا چپ و راست و نه کمی برای 00:00:23.699 --> 00:00:26.640 پیدا کردن هر گونه را انتخاب کنید 6 از 00:00:25.740 --> 00:00:29.099 برای پیوستن به تیم 00:00:26.640 --> 00:00:30.869 اگر چه این تعداد بسیار زیاد است 00:00:29.099 --> 00:00:33.149 و آن هدف به رشد دوباره است 00:00:30.869 --> 00:00:35.370 امیدوارم تا زمانی که ممکن است آن وجود دارد 00:00:33.149 --> 00:00:37.530 تکه ای از موجودات هرگز ظاهر نشد 00:00:35.370 --> 00:00:40.170 در عناوین رسمی و بنابراین هرگز 00:00:37.530 --> 00:00:41.969 برخی از آنها توسط pokédex به رسمیت شناخته شده است 00:00:40.170 --> 00:00:44.190 شما در برخی از جهش های اسپین مانند قرار داده شده است 00:00:41.969 --> 00:00:46.440 رمز و راز d'angelo pokémon رنجر دیگران 00:00:44.190 --> 00:00:49.079 در عوض آنها در انیمه بدون ظاهر شدند 00:00:46.440 --> 00:00:51.300 هرگز به نمونه هایی که می توانم بازگردم 00:00:49.079 --> 00:00:53.730 خیلی زیاد کار کن، اما امروز ما برویم 00:00:51.300 --> 00:00:55.770 فقط 5 را اضافه کنید برخی از آنها را اضافه کنید 00:00:53.730 --> 00:00:57.300 افتخار می گوید در نهایی 00:00:55.770 --> 00:00:59.699 بدیهی است که در این ویدیو آنها نخواهند بود 00:00:57.300 --> 00:01:02.219 رویداد pokémon به عنوان خدمتکاران جدید شمارش شده است 00:00:59.699 --> 00:01:03.960 راهپیمایی کردیم و به همین ترتیب 00:01:02.219 --> 00:01:06.390 به عنوان نادر به عنوان غیر ممکن برای پیدا کردن 00:01:03.960 --> 00:01:07.320 با این حال می توان از طریق آن به دست آورد 00:01:06.390 --> 00:01:09.510 استفاده از سی تی 00:01:07.320 --> 00:01:11.430 در حالی که برای کمی ما می رویم به دیدن 00:01:09.510 --> 00:01:13.350 امروز امکان ندارد 00:01:11.430 --> 00:01:14.100 اگر نه از طریق یک کروم یا 00:01:13.350 --> 00:01:16.290 چیزهای مشابه 00:01:14.100 --> 00:01:20.159 گفت من بیشتر نخواهم رفت و می دهم 00:01:16.290 --> 00:01:22.740 این ویدیو را از این پیچ و تاب شروع کنید 00:01:20.159 --> 00:01:25.650 اتيپيک در قسمت 87 ظاهر شد 00:01:22.740 --> 00:01:26.340 از جعبه عنوان پیام 00:01:25.650 --> 00:01:28.560 در بطری 00:01:26.340 --> 00:01:30.990 در این قسمت او شرکتش است 00:01:28.560 --> 00:01:32.939 سفر به جزایر نارنجی که کشف می کنند 00:01:30.990 --> 00:01:35.460 از وجود این قهرمان اسطوره ای 00:01:32.939 --> 00:01:37.350 از طریق یک پیام بطری 00:01:35.460 --> 00:01:39.540 آنها تصمیم می گیرند که به دنبال آن باشند 00:01:37.350 --> 00:01:41.909 این اونیکس تا آنجا که شناخته نشده است 00:01:39.540 --> 00:01:43.380 رسما نوع او به نظر می رسد یکی است 00:01:41.909 --> 00:01:45.540 نوعی یخ در واقع است 00:01:43.380 --> 00:01:47.430 مقاوم در برابر آب و ضعف در آتش 00:01:45.540 --> 00:01:49.380 بر خلاف دیگر pokémon از 00:01:47.430 --> 00:01:50.970 گونه آن نیز قادر است 00:01:49.380 --> 00:01:53.280 زنده ماندن بی سر و صدا غوطه ور است 00:01:50.970 --> 00:01:55.470 در آب چیزی غیر قابل تصور برای یک پورنو 00:01:53.280 --> 00:01:57.149 نوع سنگ، با وجود این تنها آنهایی است 00:01:55.470 --> 00:01:59.850 دو هیولا که می دانیم می توانند بدانند 00:01:57.149 --> 00:02:00.770 آنها عمل و سنگ به ترتیب 00:01:59.850 --> 00:02:03.409 نوع طبیعی 00:02:00.770 --> 00:02:05.420 در این بازی ما خیلی کم هستیم 00:02:03.409 --> 00:02:07.429 اطلاعات همانطور که قبلا گفتم اما واقعیت 00:02:05.420 --> 00:02:09.619 که او در یک جزیره خورده بود 00:02:07.429 --> 00:02:11.989 این نظریه برای این است که او 00:02:09.619 --> 00:02:14.390 چیزی جز نمونه ای نبود 00:02:11.989 --> 00:02:16.550 پس از آن شکل اولیه و سپس شاید یک 00:02:14.390 --> 00:02:20.379 آزمایش کنید تا واکنش را ببینید 00:02:16.550 --> 00:02:22.640 فن و ظاهرا به نظر می رسد خوب است 00:02:20.379 --> 00:02:24.530 این فرم خاص یوتیوب 00:02:22.640 --> 00:02:27.739 با انتشار بازی مشخص شد 00:02:24.530 --> 00:02:29.720 پوکر برای Wii در مسابقات پوکر و FU 00:02:27.739 --> 00:02:31.640 یکی از نقاط قوت این بازی 00:02:29.720 --> 00:02:34.190 این اساسا یوتیوب است 00:02:31.640 --> 00:02:35.930 از رنگ تیره تر به آن است 00:02:34.190 --> 00:02:37.430 به معنای واقعی کلمه یک گیره بود 00:02:35.930 --> 00:02:41.150 کریستال نارنجی در داخل 00:02:37.430 --> 00:02:42.920 بنابراین به طور تصادفی آن چیزی نیست جز 00:02:41.150 --> 00:02:45.200 رئیس مخفی در داخل بازی 00:02:42.920 --> 00:02:47.690 همان بازشدنی اما توسط بازیکن 00:02:45.200 --> 00:02:49.940 از طریق یک سری از آزمایشات دستاورد 00:02:47.690 --> 00:02:51.799 منشا این کمی نیز متفاوت است 00:02:49.940 --> 00:02:53.780 با کمی شناخته شده است و یا هیچ چیز، با این حال، به نظر می رسد که 00:02:51.799 --> 00:02:55.459 رابطه خاصی با یک رابطه دارد 00:02:53.780 --> 00:02:55.880 دختر مرموز در داخل 00:02:55.459 --> 00:02:57.739 بازی 00:02:55.880 --> 00:02:59.810 مانند اسطوره بهتر و بهتر است 00:02:57.739 --> 00:03:01.190 خود خود را درون بازی قرار می دهد 00:02:59.810 --> 00:03:02.420 او تنها زمانی کار خود را انجام خواهد داد 00:03:01.190 --> 00:03:04.610 وضعیت ویژه 00:03:02.420 --> 00:03:07.190 علاوه بر آن، تا جایی که مبارزه با آن مواجه است 00:03:04.610 --> 00:03:09.049 پوکر خاص است این کمی کم است 00:03:07.190 --> 00:03:11.750 حرکت پسی را با یک رعد و برق پانچ می داند 00:03:09.049 --> 00:03:13.700 یخ زده و مشت آتش این یوتیوب 00:03:11.750 --> 00:03:18.160 و همچنین در این رتبه بندی 00:03:13.700 --> 00:03:21.380 کمی بیشتر به تازگی به نور آمده است 00:03:18.160 --> 00:03:23.060 خوب من می دانم که این پوکر شریک زندگی است 00:03:21.380 --> 00:03:24.709 همه فقط در آهنگ رنجر دارند 00:03:23.060 --> 00:03:27.049 نور بنابراین از لحاظ فنی آن می تواند 00:03:24.709 --> 00:03:28.459 اما در عناوین اصلی یک است 00:03:27.049 --> 00:03:31.099 نارگیل هر غیر ممکن است برای پیدا کردن 00:03:28.459 --> 00:03:33.139 همچنین در این چرخش از جلب 00:03:31.099 --> 00:03:35.630 جنگ ها متفاوت عمل می کنند 00:03:33.139 --> 00:03:36.859 من هنوز هم یک فرم دیگر هستم 00:03:35.630 --> 00:03:39.859 ویژگی هایی که این سخنرانی را پیش می برد 00:03:36.859 --> 00:03:42.590 همانطور که ممکن است متوجه شده باشید این است که این رایانه 00:03:39.859 --> 00:03:44.359 قادر به حمل و یا حمل با 00:03:42.590 --> 00:03:46.849 خود یک لقمه است که یک ابزار است 00:03:44.359 --> 00:03:49.069 هویوی چهار رشته ای مشابه موسیقی 00:03:46.849 --> 00:03:50.389 به یک گیتار به نظر می رسد 00:03:49.069 --> 00:03:52.669 متفاوت از دیگران است 00:03:50.389 --> 00:03:54.620 در داخل بازی برخی از آنها را ارائه می دهد 00:03:52.669 --> 00:03:56.780 ویژگی های همه آن را که 00:03:54.620 --> 00:03:58.370 کاملا جدا از دیگر کامپیوتر 00:03:56.780 --> 00:04:00.410 در واقع می تواند به رنجر کمک کند 00:03:58.370 --> 00:04:02.150 در ضرب و شتم یک پوکر با بازی 00:04:00.410 --> 00:04:04.099 آن را سرد و وجود دارد و آن را انجام بیشتر 00:04:02.150 --> 00:04:04.710 ترجیح دادن کراوات که مربی می تواند 00:04:04.099 --> 00:04:06.630 ایجاد 00:04:04.710 --> 00:04:08.460 بعضی از وحشی این را عوض می کنند 00:04:06.630 --> 00:04:10.290 ویژگی های آن با تقویت خواهد شد 00:04:08.460 --> 00:04:12.440 پیش از طرح و نه بله 00:04:10.290 --> 00:04:15.120 مجددا در هیچ کامپیوتر دیگر مجاز نیست 00:04:12.440 --> 00:04:16.410 قابل دسترسی در هر صورت تنها با مبهم و 00:04:15.120 --> 00:04:18.570 ترفندهای مختلف 00:04:16.410 --> 00:04:20.820 با وجود این کمی قابل دستیابی است 00:04:18.570 --> 00:04:23.250 در بازی های اصلی، با این حال، او دو 00:04:20.820 --> 00:04:25.140 ظاهر خاص، به ترتیب 00:04:23.250 --> 00:04:28.680 در انیمه و در مانگا اختصاص داده شده به 00:04:25.140 --> 00:04:30.510 قهرمان رمانتیک یکی دیگر از افسانه ها 00:04:28.680 --> 00:04:32.550 قرن از جهان pokémon 00:04:30.510 --> 00:04:34.620 برای این pokémon ایجاد شد 00:04:32.550 --> 00:04:36.420 هزاران نفر از اعراب و توسعه یافته 00:04:34.620 --> 00:04:38.880 به عنوان بسیاری از روش های بحث انگیز برای 00:04:36.420 --> 00:04:41.160 آن را دریافت کنید، اما حقیقت این است که برای آن باقی خواهد ماند 00:04:38.880 --> 00:04:43.560 همیشه به شلوار جین کوچیکه 00:04:41.160 --> 00:04:45.270 طوفان تاریک برای درک تاریخ آن 00:04:43.560 --> 00:04:46.050 ما باید یک خلاصه کوتاه از 00:04:45.270 --> 00:04:47.490 بازی 00:04:46.050 --> 00:04:49.110 به طور خلاصه، بسیار سریع وجود دارد 00:04:47.490 --> 00:04:50.610 یک سازمان شیطانی است که با هدف 00:04:49.110 --> 00:04:52.680 با ایجاد این موارد، رشوه را می گیرید 00:04:50.610 --> 00:04:54.270 به اصطلاح فرم سایه، پاک کردن بیلی 00:04:52.680 --> 00:04:56.700 از طریق روش های مختلف پس از ضبط 00:04:54.270 --> 00:04:58.200 به طریقی مشابه به آن ها مشابه است 00:04:56.700 --> 00:05:00.600 افزایش شادی یک قهرمان 00:04:58.200 --> 00:05:02.760 عادی در RPG کلاسیک وجود دارد 00:05:00.600 --> 00:05:04.260 اما این Lughia متمایز 00:05:02.760 --> 00:05:05.910 فقط این واقعیت است که آن را در تصفیه است 00:05:04.260 --> 00:05:06.960 حداقل با مراحل 00:05:05.910 --> 00:05:08.670 مرسوم 00:05:06.960 --> 00:05:10.530 در هر صورت، مثل هر سایه کوچیک 00:05:08.670 --> 00:05:12.690 سایه لوگویا از محرومیت گرفته شده است 00:05:10.530 --> 00:05:14.400 احساسات تبدیل شدن به یک ماشین از 00:05:12.690 --> 00:05:16.080 جنگ بی رحم آماده حمله است 00:05:14.400 --> 00:05:17.760 همه چیز و همه 00:05:16.080 --> 00:05:19.080 با وجود این یکی کمی هرگز نمی داند 00:05:17.760 --> 00:05:21.510 به طور رسمی متعلق به یک 00:05:19.080 --> 00:05:22.920 مربی به مبارزه بازگشته است 00:05:21.510 --> 00:05:25.740 از شر یک رئیس سازمان 00:05:22.920 --> 00:05:28.170 رمزنگاری بد در این ویدیو است 00:05:25.740 --> 00:05:30.240 تنها pokémon که یکی بود 00:05:28.170 --> 00:05:32.580 زیر گونه مربی سنتی 00:05:30.240 --> 00:05:34.380 ویژگی این پوکر این است که 00:05:32.580 --> 00:05:36.510 به نظر می رسد یک نسخه معکوس از 00:05:34.380 --> 00:05:38.670 او طبیعی است با رنگ و مبادله 00:05:36.510 --> 00:05:43.170 به معنای واقعی کلمه از محل و مبهم شما از 00:05:38.670 --> 00:05:45.300 به طور معمول در میان این pokémon از مد خارج می شود 00:05:43.170 --> 00:05:48.090 تاریکی ظاهرا جلبک دریایی است 00:05:45.300 --> 00:05:49.770 این کمی شاهد متضاد است 00:05:48.090 --> 00:05:51.720 رئیس نهایی را نمایندگی نمی کند 00:05:49.770 --> 00:05:54.240 مهاجمان Pokémon سیاه چال از 00:05:51.720 --> 00:05:56.220 تاریکی و آسمان زمان طرح بین 00:05:54.240 --> 00:05:57.360 طعم پوک و بسیار پیچیده و نه من 00:05:56.220 --> 00:05:59.220 من می توانم آن را توضیح دهم 00:05:57.360 --> 00:06:01.620 واقعیت این است که از haga به دلیل 00:05:59.220 --> 00:06:04.110 سرقت دنده ها زمان می آید 00:06:01.620 --> 00:06:05.760 منجر به یک دولت اولیه در کجا شد 00:06:04.110 --> 00:06:08.220 او خود را کاملا ناتوان می کند 00:06:05.760 --> 00:06:10.530 استدلال گرفته شده توسط جنون و dall 00:06:08.220 --> 00:06:12.510 غرایز خودمراقبت 00:06:10.530 --> 00:06:15.180 در واقع دو نفر از اینها وجود ندارد 00:06:12.510 --> 00:06:16.810 نسخه هایی که در بازی وجود دارد 00:06:15.180 --> 00:06:19.060 lassi temporal بیشتر 00:06:16.810 --> 00:06:20.680 به طور خلاصه، این همه مجلسی پوچ است 00:06:19.060 --> 00:06:22.690 برای کامپیوتر و همچنین او تا به حال دو زن 00:06:20.680 --> 00:06:24.790 بیش از نمایشهای ثانویه 00:06:22.690 --> 00:06:27.070 در انیمه و یکی از اصلی است 00:06:24.790 --> 00:06:29.200 آنتاگونیست ها در مانگا اختصاص داده شده به چند 00:06:27.070 --> 00:06:31.450 یک سیاه چال رمز و راز که پایان آن بسیار است 00:06:29.200 --> 00:06:33.100 شبیه به بازی شناخته شده است 00:06:31.450 --> 00:06:35.260 جالب در مورد این 00:06:33.100 --> 00:06:37.900 پوکر و این می تواند یک خوب است 00:06:35.260 --> 00:06:40.720 نامزد آینده برای بازی های کوچک 00:06:37.900 --> 00:06:43.300 واقعیت اصلی بودن یک فرم نیست 00:06:40.720 --> 00:06:45.040 ابتدای جلبک دریایی می تواند باشد 00:06:43.300 --> 00:06:47.350 به عنوان یک بیداری آرکه ای از سر گرفته شد 00:06:45.040 --> 00:06:49.690 این pokémon در یک الماس بازسازی 00:06:47.350 --> 00:06:51.669 و مروارید فرعی است که می خواهید آن را داشته باشید 00:06:49.690 --> 00:06:53.700 در تیم خود اجازه دهید من با یک آگاه باشم 00:06:51.669 --> 00:06:56.440 زیر نظر 00:06:53.700 --> 00:06:59.139 همانطور که در ابتدای فیلم ذکر شد، برخی وجود دارد 00:06:56.440 --> 00:07:00.100 با این حال، اینطور نیست 00:06:59.139 --> 00:07:02.710 شما دریافت خواهید کرد 00:07:00.100 --> 00:07:04.960 من در مورد اسباب بازی های ونوس صحبت می کنم که در واقع 00:07:02.710 --> 00:07:06.639 به نظر می رسد در انیمیشن به عنوان ساده است 00:07:04.960 --> 00:07:08.560 توهم در نتیجه نمی تواند باشد 00:07:06.639 --> 00:07:10.840 حتی در آن زمان خیلی زیاد فکر نکردم 00:07:08.560 --> 00:07:12.760 با این حال، من نیز صحبت می کنم 00:07:10.840 --> 00:07:14.919 توله سگ لوگویا که در انیمیشن دیده می شود 00:07:12.760 --> 00:07:16.960 بدیهی است که او می داند که کمی در آن است 00:07:14.919 --> 00:07:18.700 بازی نمیتواند تخم مرغ را تولید کند و در نتیجه 00:07:16.960 --> 00:07:20.890 این پوکر کاملا در 00:07:18.700 --> 00:07:23.260 قابل دستیابی یک رده دیگر از کمی است 00:07:20.890 --> 00:07:25.150 بسیار ویژه هستند در pokémon صورتی 00:07:23.260 --> 00:07:27.100 که در جزیره ای وجود دارد 00:07:25.150 --> 00:07:29.380 جزایر نارنجی که دیده می شود 00:07:27.100 --> 00:07:31.690 در طول انیمیشن آن است که آنها ترس هستند 00:07:29.380 --> 00:07:33.490 فقط در بعضی موارد به مدیریت کروم 00:07:31.690 --> 00:07:36.760 دقیقا ماجراجویی ACE در داخل 00:07:33.490 --> 00:07:38.979 از این جزایر با ژولیت دوم 00:07:36.760 --> 00:07:40.690 ویدئو من که در اینجا من نتیجه گرفته ام امیدوارم که شما خواهد شد 00:07:38.979 --> 00:07:41.890 لذت آن است که اگر به منظور دعوت 00:07:40.690 --> 00:07:44.020 من معمولا یک چیز خوب را دوست دارم 00:07:41.890 --> 00:07:45.700 نظر زیر و یک کتیبه به 00:07:44.020 --> 00:07:47.590 کانال اگر هنوز ثبت نام نکرده اید 00:07:45.700 --> 00:07:48.850 من توصیه می کنم از رسانه های اجتماعی بروید 00:07:47.590 --> 00:07:50.830 توضیح همیشه ماندن 00:07:48.850 --> 00:07:53.260 بر فعالیت های خارج از بروز رسانی 00:07:50.830 --> 00:07:55.300 از کانال و زنگ را فشار دهید 00:07:53.260 --> 00:07:57.430 در زیر برای دریافت بازخورد و یوتیوب 00:07:55.300 --> 00:07:57.820 که او تصمیم گرفته است برای ارسال هنگامی که stracazzo 00:07:57.430 --> 00:08:00.060 دلخواه 00:07:57.820 --> 00:08:03.060 گفت که ما خود را در یک همسایه قرار دادیم 00:08:00.060 --> 00:08:03.060 تصویری