WEBVTT Kind: captions Language: fa Style: ::cue(c.colorCCCCCC) { color: rgb(204,204,204); } ::cue(c.colorE5E5E5) { color: rgb(229,229,229); } ## 00:00:00.580 --> 00:00:04.990 این مرد شکی نیست که مرد از 00:00:03.340 --> 00:00:06.990 هشت "تبدیل شده است یکی از 00:00:04.990 --> 00:00:09.760 بهترین خاطرات دوران کودکی ما 00:00:06.990 --> 00:00:11.860 [موسیقی] 00:00:09.760 --> 00:00:13.720 و البته چگونه می تواند متفاوت باشد اگر 00:00:11.860 --> 00:00:17.190 شخصیت های کاریزماتیک او که ما هستیم 00:00:13.720 --> 00:00:17.190 آنها بسیار خندیدند 00:00:21.289 --> 00:00:25.550 و گرچه ما آنها را دوست داشتیم بعضی از آنها بودیم 00:00:23.839 --> 00:00:27.949 آیا تا به حال فکر کرده اید که آنها چگونه بودند 00:00:25.550 --> 00:00:29.300 آنها زمانی که به این بمب اتمی می رسند و 00:00:27.949 --> 00:00:30.890 به همین دلیل امروز ما قصد داریم 00:00:29.300 --> 00:00:33.079 بحث در مورد او چگونه نگاه 00:00:30.890 --> 00:00:35.690 شخصیت های هشت مرد قبل 00:00:33.079 --> 00:00:37.250 شناخته شده باشد و اجازه دهید با شروع 00:00:35.690 --> 00:00:39.110 عزیزم روبرتو گومز 00:00:37.250 --> 00:00:42.170 بولانی که من آن مرد را تفسیر می کنم 00:00:39.110 --> 00:00:43.489 هشت "ما chespirito adored قبل از 00:00:42.170 --> 00:00:45.140 از تبدیل شدن به یکی از حداکثر 00:00:43.489 --> 00:00:46.760 comedians roberto gómez bolaños 00:00:45.140 --> 00:00:49.489 تصمیم گرفت تا مطالعات خود را شروع کند 00:00:46.760 --> 00:00:50.970 دانشجویان دانشگاه مهندسی مکانیک در 00:00:49.489 --> 00:00:53.310 Unam 00:00:50.970 --> 00:00:55.650 با این حال حتی اگر خوب بود 00:00:53.310 --> 00:00:57.420 دانش آموز تصمیم به سعی خود شانس 00:00:55.650 --> 00:00:59.660 بوکسور آماتور به خاطر او همیشه 00:00:57.420 --> 00:01:02.220 او در ورزش بسیار خوب به نظر می رسید 00:00:59.660 --> 00:01:04.170 اگر چه درست نیست چیزها نیست 00:01:02.220 --> 00:01:07.940 آنها به عنوان انتظار می رفت و پس از آن بود 00:01:04.170 --> 00:01:10.650 هنگامی که او شروع به دنبال کردن رویاهای خود کرد 00:01:07.940 --> 00:01:11.190 با تشکر از پشتکار و آشکار 00:01:10.650 --> 00:01:13.350 استعداد 00:01:11.190 --> 00:01:15.630 روبرتو گومز بولانیوس به این سازمان وارد شد 00:01:13.350 --> 00:01:17.670 تبلیغات که در آن شروع به 00:01:15.630 --> 00:01:18.680 نوشتن اسکریپت برای رادیو سینما و 00:01:17.670 --> 00:01:21.570 تلویزیون 00:01:18.680 --> 00:01:23.729 شایان ذکر است که این مرد با استعداد 00:01:21.570 --> 00:01:26.010 پسر نقاش مشهور او بود 00:01:23.729 --> 00:01:30.150 دوره ای که زمانی روبرتو گذشت 00:01:26.010 --> 00:01:31.920 او فقط شش سال است که چندین نوشت 00:01:30.150 --> 00:01:34.530 از اسکریپت ها برای فیلم های معروف 00:01:31.920 --> 00:01:37.190 و فراموش نشدنی از تراشه Comedians 00:01:34.530 --> 00:01:40.560 و مورد شما بسیار جالب است 00:01:37.190 --> 00:01:42.390 به دنبال من نهایت شمارش را با 00:01:40.560 --> 00:01:44.220 نام Chespirito همانند 00:01:42.390 --> 00:01:46.380 الهام گرفته از نمایشنامه نویس و شاعر ویلیام 00:01:44.220 --> 00:01:48.420 شکسپیر شخصیت معروف ایجاد 00:01:46.380 --> 00:01:51.150 ملک کلورادو "و یک سال بعد 00:01:48.420 --> 00:01:52.880 رضایت همه ی مرد از 00:01:51.150 --> 00:01:57.200 هشت 00:01:52.880 --> 00:01:58.520 و از آنجایی که ما درباره روبرتو گومز صحبت می کنیم 00:01:57.200 --> 00:02:00.560 bolaños چه فکر می کنید اگر ما در مورد صحبت می کنیم 00:01:58.520 --> 00:02:02.509 فلوریندا مضا تا آخر عمرش بود 00:02:00.560 --> 00:02:05.259 زن و شوهر احساساتی و که به تفسیر به 00:02:02.509 --> 00:02:07.189 به احتمال زیاد به دانا فلوریندا 00:02:05.259 --> 00:02:08.810 قبل از همسر و بیوه از 00:02:07.189 --> 00:02:10.399 chespirito به زندگی دو نفر را می دهد 00:02:08.810 --> 00:02:12.470 شخصیت های نمادین ترین در 00:02:10.399 --> 00:02:14.720 محله ی پسر این زن زیبا 00:02:12.470 --> 00:02:16.670 او به عنوان وزیر امور خارجه و حتی کار می کرد 00:02:14.720 --> 00:02:18.709 چندین بار به مدل مدل آمد 00:02:16.670 --> 00:02:20.959 تبلیغات تلویزیونی برای پرداخت 00:02:18.709 --> 00:02:23.750 درام خود را در 00:02:20.959 --> 00:02:25.819 انجمن ملی بازیگران بدون 00:02:23.750 --> 00:02:27.830 با این حال، زندگی روبرتو او را تغییر داد 00:02:25.819 --> 00:02:30.019 gómez bolaños که تبدیل به 00:02:27.830 --> 00:02:31.730 عشق زندگی شما اگر همه چیز را متوجه نشوید 00:02:30.019 --> 00:02:35.010 استعداد فلسفه او را دعوت کرد 00:02:31.730 --> 00:02:36.720 شرکت در برنامه معروف 00:02:35.010 --> 00:02:38.099 من نمی دانم اگر شما در برخی موارد 00:02:36.720 --> 00:02:40.409 شما پرسیدید که چرا استاد 00:02:38.099 --> 00:02:42.840 jirafales هر بار با dona رفت 00:02:40.409 --> 00:02:44.400 فلوریندا به دلیل اینکه او خیلی از او بازدید کرد 00:02:42.840 --> 00:02:46.680 در حالی که پیش او در گردش یک 00:02:44.400 --> 00:02:48.390 تصویر اینترنتی که ما را پاسخ داد 00:02:46.680 --> 00:02:52.880 این سوال 00:02:48.390 --> 00:02:54.890 [موسیقی] 00:02:52.880 --> 00:02:56.420 و با این تصویر برای ما روشن است که 00:02:54.890 --> 00:02:58.820 معلم زرافه چون چیزی نبود 00:02:56.420 --> 00:03:00.590 احمقانه و در ویدیو گذشته من بود 00:02:58.820 --> 00:03:04.250 کارهای زیادی انجام دادم که به نظر من کیوکو بود 00:03:00.590 --> 00:03:05.330 گونه ها و اگر من آن را انكار نكنم و این دلیل است 00:03:04.250 --> 00:03:08.310 که زمان برای آن است 00:03:05.330 --> 00:03:10.480 صحبت در مورد carlos villagrán quico 00:03:08.310 --> 00:03:11.470 بدون شک یکی از شخصیت های 00:03:10.480 --> 00:03:14.170 بحث برانگیز ترین 00:03:11.470 --> 00:03:16.150 کیکو بچه خرابکار محله به 00:03:14.170 --> 00:03:17.860 مادرش اجازه نمی دهد او را حساب کند 00:03:16.150 --> 00:03:20.409 چسما توسط بازیگر بازی کرد 00:03:17.860 --> 00:03:23.439 کارلوس Villagrán که گذشته بود 00:03:20.409 --> 00:03:25.629 از لحظه ای کاملا دشوار است 00:03:23.439 --> 00:03:27.670 متولد شد با عجیب و غریب تشخیص داده شد 00:03:25.629 --> 00:03:29.590 بیماری غیرطبیعی در استخوانهای 00:03:27.670 --> 00:03:32.489 ستون فقراتی که او را ساخته است 00:03:29.590 --> 00:03:35.200 دوران کودکی دشوار و دردناک است 00:03:32.489 --> 00:03:37.750 او دومین فرزند چهار فرزندش بود 00:03:35.200 --> 00:03:39.640 پدر و مادر carlos villagrán و eba eslava هیچ 00:03:37.750 --> 00:03:41.500 آنها منابع زیادی داشتند، بنابراین 00:03:39.640 --> 00:03:43.930 بازیگر موفق به تکمیل یک درجه از 00:03:41.500 --> 00:03:45.780 مطالعات بالاتر از درجه دوم 00:03:43.930 --> 00:03:48.040 ثانویه 00:03:45.780 --> 00:03:49.690 خوشبختانه کمی بعدا او را ترک کرد 00:03:48.040 --> 00:03:51.970 راه را به پدر و مادرش باز گردان 00:03:49.690 --> 00:03:53.830 جهان عکاسی خبری حتی 00:03:51.970 --> 00:03:57.130 تحت پوشش انتقال در طول بازی 00:03:53.830 --> 00:03:58.600 الیمپیک مکزیک در 68 00:03:57.130 --> 00:04:00.580 با تشکر از این رویکرد به 00:03:58.600 --> 00:04:02.620 رسانه ای عزیزمان ما 00:04:00.580 --> 00:04:04.540 کارلوس Villagrán موفق به رسیدن به 00:04:02.620 --> 00:04:06.760 تلویزیون و آنجا متوجه شد که او 00:04:04.540 --> 00:04:09.340 حرفه ای درست عمل کرد و 00:04:06.760 --> 00:04:12.280 کمدی پس از آن او نقش 00:04:09.340 --> 00:04:14.890 مهم در یک نمایشگاه به نام باشگاه 00:04:12.280 --> 00:04:17.410 میلیونرهای که بعد از آن ملاقات کرد 00:04:14.890 --> 00:04:19.720 دوست بزرگ او ruben aguirre که 00:04:17.410 --> 00:04:22.000 با chespirito بزرگ و از آنجا ارائه شده است 00:04:19.720 --> 00:04:25.360 جادو را در مجاورت آغاز کرد 00:04:22.000 --> 00:04:27.160 پسر ، با این حال، همه آن را به پایان رسید 00:04:25.360 --> 00:04:29.530 امور عاشقانه کوتاه او بود 00:04:27.160 --> 00:04:31.320 فلوریندا مزی که در نهایت تبدیل شد 00:04:29.530 --> 00:04:34.210 زن و شوهر roberto gómez bolaños 00:04:31.320 --> 00:04:36.400 گرچه ظاهرا این مواجهه است 00:04:34.210 --> 00:04:38.669 اتفاقات گاه به گاه قبل از رابطه 00:04:36.400 --> 00:04:41.110 رسمی بین فلوریندا و چسپیریتو 00:04:38.669 --> 00:04:43.270 شایعات قوی می گویند که این بود 00:04:41.110 --> 00:04:45.850 دلیل واقعی چرا روبرتو 00:04:43.270 --> 00:04:47.359 تصمیم گرفت که کیوکو خارج از 00:04:45.850 --> 00:04:50.339 محله 00:04:47.359 --> 00:04:53.330 و حالا اجازه دهید به شما نشان دهد که ماریا چگونه بود 00:04:50.339 --> 00:04:54.919 antonieta de las nieves la chilindrina 00:04:53.330 --> 00:04:56.330 قبل از تبدیل شدن به یکی از 00:04:54.919 --> 00:04:58.039 محبوب ترین شخصیت های سری 00:04:56.330 --> 00:05:00.169 maria antonieta de las nieves gómez 00:04:58.039 --> 00:05:02.870 رودریگز یکی از بازیگران فیلم بود 00:05:00.169 --> 00:05:04.849 دوبله اغلب در مکزیک نقل مکان کرد 00:05:02.870 --> 00:05:07.729 شصت و اوایل 00:05:04.849 --> 00:05:09.889 70 در همان سال او به عنوان عرضه 00:05:07.729 --> 00:05:11.479 تلویزیون، اما موفقیت او 00:05:09.889 --> 00:05:14.389 در جهان سرگرمی شروع شد 00:05:11.479 --> 00:05:16.069 به زودی تنها 18 ساله او 00:05:14.389 --> 00:05:18.050 استعداد او را به بخشی از بزرگ تبدیل کرد 00:05:16.069 --> 00:05:20.060 از برنامه محله که 00:05:18.050 --> 00:05:22.129 به سمت بالا رفت و آن را در قلب قرار داد 00:05:20.060 --> 00:05:25.009 از میلیون ها نفر با سرگرم کننده خود 00:05:22.129 --> 00:05:27.020 شخصیت chilindrina و خوب در 00:05:25.009 --> 00:05:28.849 سری های بسیاری در همه جا قرار می دهند 00:05:27.020 --> 00:05:30.530 منطقه ای از فکر بسیاری از سری 00:05:28.849 --> 00:05:33.469 بسیاری از فیلم ها و پسر 8 ساله بود 00:05:30.530 --> 00:05:35.960 متفاوت است زیرا آن مردی بود که فکر می کردم 00:05:33.469 --> 00:05:37.580 نه به Chilindrina و من به همه کسانی آمده است 00:05:35.960 --> 00:05:40.120 مردانی که ما را یک بار فرستادند 00:05:37.580 --> 00:05:40.120 در حال حاضر من فکر می کنم 00:05:40.650 --> 00:05:45.780 و محله نمی تواند بدون آن باشد 00:05:42.930 --> 00:05:49.220 آقای شکم از بالا به تفکر است 00:05:45.780 --> 00:05:50.600 که او نیز به نوبه خود آن ساخته شده در سال 00:05:49.220 --> 00:05:52.940 و چگونه عزیزانمان را فراموش کن 00:05:50.600 --> 00:05:54.800 شخصیت خداحافظی قبل از آن 00:05:52.940 --> 00:05:56.990 شخص ثروتمند در محله را مشخص کنید 00:05:54.800 --> 00:05:58.460 و خرابکاری شما و ماه ژوئن 00:05:56.990 --> 00:06:00.650 ýdgar viva حرفه ای را مطالعه کرد 00:05:58.460 --> 00:06:02.080 پزشکی در UNAM و اگر چه 00:06:00.650 --> 00:06:04.580 او مطالعات خود را با رضایت کامل انجام داد 00:06:02.080 --> 00:06:07.130 و همه چیز رنگ شده است تا یک زندگی داشته باشیم 00:06:04.580 --> 00:06:08.870 ظاهرا به عنوان یک دکتر موفق است 00:06:07.130 --> 00:06:11.240 دعوت واقعی او در مرکز 00:06:08.870 --> 00:06:12.320 تئاتر دانشگاه و دلیل آن 00:06:11.240 --> 00:06:13.760 استعداد متولد شده 00:06:12.320 --> 00:06:15.530 این همان chespirito بود که او را دعوت کرد 00:06:13.760 --> 00:06:17.960 برای شرکت در این برنامه که در آن 00:06:15.530 --> 00:06:19.450 کودک آقای شکم را تفسیر کرد 00:06:17.960 --> 00:06:20.720 botija در cachitos 00:06:19.450 --> 00:06:22.430 [موسیقی] 00:06:20.720 --> 00:06:25.250 آخرین بار بسیاری از مردم ما را مطالعه کردند 00:06:22.430 --> 00:06:27.050 این دلیل نیست که ما ذکر نکرده ایم 00:06:25.250 --> 00:06:28.910 ramón و خوب است و این به این دلیل است که ویدیو 00:06:27.050 --> 00:06:32.120 گذشته از آن بود که در مورد شخصیت های که 00:06:28.910 --> 00:06:34.910 آنها بچه هایی مانند پاپی را دوست داشتند 00:06:32.120 --> 00:06:36.830 پس از آن، جسمی مانند کیکو و خوب دون رامون 00:06:34.910 --> 00:06:38.240 من یک کودک نبودم، اما نگران نباش 00:06:36.830 --> 00:06:41.650 چرا که در این فیلم، بنابراین ما در حال رفتن به 00:06:38.240 --> 00:06:43.850 صحبت کنید ramón valdez don ramón 00:06:41.650 --> 00:06:45.740 بدون شک یکی دیگر از ما است 00:06:43.850 --> 00:06:48.050 این عزیزان بی نظیر بود بروسیموم آلیکاستروم 00:06:45.740 --> 00:06:50.240 اعضای والدز یک خانواده از بازیگران 00:06:48.050 --> 00:06:53.090 این کمدین با استعداد اختصاص داده شد 00:06:50.240 --> 00:06:55.460 همیشه به بازی مشارکت در 00:06:53.090 --> 00:06:57.860 بیش از 40 فیلم مکزیکی در کنار هم 00:06:55.460 --> 00:07:00.050 برادرش جوهر و بازیگران نجاری 00:06:57.860 --> 00:07:02.210 از pedro infante و mario moreno 00:07:00.050 --> 00:07:04.520 کار کنتینفلس که به دست آورده به او 00:07:02.210 --> 00:07:07.039 مهربانی از همه مردم مکزیکی و برای 00:07:04.520 --> 00:07:08.720 مطمئنا علاقه روبرتو که نمی کند 00:07:07.039 --> 00:07:11.000 او برای لحظه ای تردید کرد تا او را دعوت کند 00:07:08.720 --> 00:07:12.880 شرکت در برنامه موفقیت آمیز آن 00:07:11.000 --> 00:07:16.690 چاوو، 00:07:12.880 --> 00:07:20.610 که اگر همسرش در روز اول نیست 00:07:16.690 --> 00:07:25.639 ازدواج ازدواج سم در کافه 00:07:20.610 --> 00:07:25.639 و اگر همسر من بود، مرا می گرفت 00:07:27.540 --> 00:07:32.150 [کف زدن] 00:07:29.990 --> 00:07:34.850 اگر تا به حال عشق داشته باشید 00:07:32.150 --> 00:07:37.340 پلاتونی شما احساس می کنید شناسایی شده است 00:07:34.850 --> 00:07:39.920 با فرشته های فرشته ای که بازی کردند 00:07:37.340 --> 00:07:42.740 جادوگر '71 و خوب او همیشه است 00:07:39.920 --> 00:07:45.220 او عاشق Don Ramon بود و هرگز 00:07:42.740 --> 00:07:45.220 او انجام داد 00:07:47.460 --> 00:07:52.350 جادوگر ترسناک '71 در واقع بود 00:07:50.310 --> 00:07:55.020 یک زن زیبا در مدریت متولد شد 00:07:52.350 --> 00:07:57.150 اسپانیا - نام واقعی او ماریا دلوس بود 00:07:55.020 --> 00:07:58.650 فرشته ها فرناندز abbot و در کار می کنند 00:07:57.150 --> 00:08:01.560 تولیدات بزرگ سینمای مکزیک 00:07:58.650 --> 00:08:03.750 جایی که او دوست رمون والدز را دید 00:08:01.560 --> 00:08:05.639 چه کسی شما را باور نمی کند نه تنها 00:08:03.750 --> 00:08:09.680 این عشق پلاتونی اش در محله بود 00:08:05.639 --> 00:08:09.680 بلکه در زندگی واقعی نیز هست 00:08:11.100 --> 00:08:14.330 من پدرم نخواهم بود 00:08:14.410 --> 00:08:18.599 [کف زدن] 00:08:18.980 --> 00:08:23.420 اما در کنار آنجلین زیبا صبر کنید 00:08:21.650 --> 00:08:26.120 فرناندز یک زن بسیار شجاع بود 00:08:23.420 --> 00:08:28.160 خوب در طول جوانان خود قبل از رسیدن 00:08:26.120 --> 00:08:29.870 یک مکزیکو با چریکهای همکاری کرد 00:08:28.160 --> 00:08:32.330 که در برابر آن مبارزه کرد 00:08:29.870 --> 00:08:35.030 دیکتاتور عمومی و آینده فرانکسیسکو 00:08:32.330 --> 00:08:39.899 فرانکو که بعد از پایان قدرت به قدرت رسید 00:08:35.030 --> 00:08:42.820 جنگ داخلی اسپانیا در سال 1939 00:08:39.899 --> 00:08:44.800 و با یک شکوفایی صحبت کنیم 00:08:42.820 --> 00:08:47.350 کمی از یکی از معلمان بیشتر 00:08:44.800 --> 00:08:49.660 عزیزم همه ما هستیم 00:08:47.350 --> 00:08:51.790 صحبت از استاد بلندنیزا است که 00:08:49.660 --> 00:08:55.060 معلم jirafales با بازی 00:08:51.790 --> 00:08:57.160 rubén andrea ناشی از saltillo 00:08:55.060 --> 00:08:57.790 کاهویلا و زراعت گرایان 00:08:57.160 --> 00:09:00.250 حرفه 00:08:57.790 --> 00:09:02.860 rubén aguirre حرفه خود را آغاز کرد 00:09:00.250 --> 00:09:05.649 مجری تلویزیون مستقل در 00:09:02.860 --> 00:09:07.660 مکزیک، جایی که او روبرتو را ملاقات کرد 00:09:05.649 --> 00:09:09.940 gómez bolaños با او شروع به یک 00:09:07.660 --> 00:09:11.770 دوستی زیبا که نه تنها آن را انجام داد 00:09:09.940 --> 00:09:13.750 متحد بود اما آنها را نیز ساخت 00:09:11.770 --> 00:09:16.029 کار دست در دست با برنامه های مانند 00:09:13.750 --> 00:09:17.860 supergenies جدول مربع و 00:09:16.029 --> 00:09:20.440 کج خلبانان 00:09:17.860 --> 00:09:23.200 جایی که شگفت انگیز و عاشقانه ظاهر شد 00:09:20.440 --> 00:09:24.970 شخصیت معلم را به جرات می کند 00:09:23.200 --> 00:09:26.980 با راه ما همیشه به یاد داشته باشید 00:09:24.970 --> 00:09:30.070 عشق زیادی است و برای همیشه در آن زندگی می کند 00:09:26.980 --> 00:09:31.779 قلب ما در واقع برای من زمانی است 00:09:30.070 --> 00:09:33.190 من جهت من همواره سوال 00:09:31.779 --> 00:09:34.630 من می خواهم به شما این پاسخ بدهم 00:09:33.190 --> 00:09:37.390 جهت 00:09:34.630 --> 00:09:39.160 انریکه Segovia و همینطور که ما وارد شدیم 00:09:37.390 --> 00:09:40.779 در پایان این ویدیو 00:09:39.160 --> 00:09:43.360 اگر شما همچنین دوست پسر را از 00:09:40.779 --> 00:09:45.250 هشت دیل دست کمی بالا و البته 00:09:43.360 --> 00:09:47.410 فراموش نکنید که به کانال ما مشترک شوید 00:09:45.250 --> 00:09:48.970 badaboom حالا بله تقریبا 00:09:47.410 --> 00:09:51.339 همه شخصیت های خوب در 00:09:48.970 --> 00:09:53.019 نظرات مورد علاقه شما 00:09:51.339 --> 00:09:54.880 البته من شما را از پیروی از ما دعوت میکنیم 00:09:53.019 --> 00:09:57.100 از طریق تمام شبکه های اجتماعی ما 00:09:54.880 --> 00:09:58.870 و اگر می خواهید در مورد این یادداشت و دیگران بدانید 00:09:57.100 --> 00:10:02.140 جالب تر و سپس از ما بازدید کنید 00:09:58.870 --> 00:10:04.570 وب سایت badaboom dot net mi 00:10:02.140 --> 00:10:05.140 نام فرانک و ما آنها را تا زمان 00:10:04.570 --> 00:10:16.039 بعدا 00:10:05.140 --> 00:10:16.039 [موسیقی]