دیدن روی تو و دادن جان مطلب ماست - محمدرضا شجریان | ساز و آواز همایون

99


0

برگ سبز برنامه شماره ۲۴۷ | دستگاه همایون | آواز: محمدرضا شجریان | سه‌تار: احمد عبادی | نی:‌ حسن ناهید | گوینده: فیروزه امیرمعز | غزل آواز: فرصت شیرازی و وحشی بافقی | دیدن روی تو و دادن جان مطلب ماست پرده بردار ز رُخساره که جان بر لب ماست بت روی تو پرستیم و ملامت شنویم بت‌پرستی اگر این است که این مذهب ماست شرب می با لب شیرین تو ما راست حلال بی‌خبر زاهد از این ذوق که در مشرب ماست نیست جز وصف رُخ و زلف تو ما را سخنی در همه سال و مه این قصه روز و شب ماست در تو یک یارب ما را اثری نیست ولی قدسیان را به فلک غلغله

Published by: آوای فاخته
Published at: 7 months ago
Category: موسیقی