دوره آموزشی دفترکل راهکاران همکاران سیستم

۱۰ K


۰

یكی از مهم ترین اهداف نرم افزار دفتر كل، تهیه اطلاعات مالی منسجم و به روز سازمان ها ومؤسسات اقتصادی است. این گروه از اطلاعات، مجموعه عملیات سازمانها و مؤسسات یاد شده را درقالب شاخص های كمی بیان می كند و زمینه های لاز م را برای كنترل و برنامه ریزی مدیریت فراهم می سازد. جهت دسترسی به محتوای کامل با شماره 02183382100 داخلی 1 یا 2 تماس حاصل فرمائید.

Published by: موسسه آموزش همکاران سیستم
Published at: ۴ years ago
Category: آموزشی