اعتراض شدید به رئیس جمهور

۳.۶ K


۰

اعتراض شدید پدر یکی از قربانیان معدن به رئیس جمهور : ما رئیس جمهور نداریم!!! کاش خود روحانی میرفت صحبت میکرد با اینها اونوقت ببینیم بازم میگفت شرمنده مردم نیست!!! یا حداقل کمی احساس شرمندگی میکرد؟

Published by: پشتیبان ولی فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد
Published at: ۳ years ago
Category: