طرح استان شدن تربت حیدریه (خراسان مرکزی) درمجلس

۷۵۵


۰

دکتر ابوالقاسم خسروی سهل آبادی: تذکر به رئیس جمهور و وزیر کشور ، با توجه به استعداد شهرستان تربت حیدریه باید این شهرستان به استان ( استان خراسان مرکزی ) ارتقاء یابد. شهرستانهای تربت حیدریه ، مه ولات و زاوه در مرکز ۱۲ شهرستان و یک میلیون جمعیت قرار گرفته است که این منطقه قطب اقتصادی و کشاورزی و صنعتی کشور و دارای استعدادهای فراوانی است.

Published by: ابوالقاسم خسروی سهل آبادی
Published at: ۴ years ago
Category: چگونه