فصل 3: حل معادلات دیفرانسیل با استفاده از سریها

۴.۱ K


۰

به لینک hamyar-dars.ir/dif مراجعه کنید. مدرس: دکتر مریم بهمن پور. تعریف سری های عددی و سری های تابعی، همگرایی و واگرایی سری ها، شعاع همگرایی سری ها، سری تیلور و مکلورن، حل معادلات دیفرانسیل با استفاده از سری ها، معادله لژاندر، روش توسعه یافته سری توانی، روش فروبینیوس، حل مثالهای متنوع و کاربردی

Published by: همیاردرس
Published at: ۲ years ago
Category: آموزشی