شرلی جکسون؛ عشق و مرگ

320


0

زندگی و کارنامۀ نویسنده ای که داستان ترسناکش بعد از هفتاد سال هنوز بی رقیب محسوب می شود.

Published by: رادیو شعر و داستان
Published at: 2 years ago
Category: هنری