آزمایشگاه و تومور مارکر

2 K


0

واحد آزمایشگاه مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع): هماتولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - هورمون شناسی - سرولوژی - ایمونولوژی - تومور مارکر35008 (051) - www.rroc.ir

Published by: مهلا راد
Published at: 43 years ago
Category: سلامت