سرطان و روان شناسی - 1

849


0

آموزش آشنایى با مراحلى كه بیماران طى می كنند: ✅ انکار ✅ خشم ✅ چانه زنی ✅ افسردگی ✅ پذیرش بیماری - آگاهانه طی نمودن این مسیر و آموزش تکنیک های هریک از این 5 مرحله، پذیرش و بعضا بهبود سریع تری برای بیمار به ارمغان خواهد آورد - نیاز به ارائه این خدمات به خانواده، به عنوان مراقبان اصلی بیمار - آموزش رفتار هم دلانه به خانواده بیمار - برگزاری جلسات گروه درمانی بیماران - 35008 (051) - www.rroc.ir

Published by: انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد
Published at: 5 years ago
Category: سلامت