مستند یک روز با رئیس جمهور

۶۲۵


۰

این مستند به یک روز کاری مرحوم هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری ایشان می پردازد.

Published by: حلقه وصل
Published at: ۴ months ago
Category: چگونه