سطر و سکانس : غرور و تعصب

404


0

نگاهی به فیلم " غرور و تعصب" ساخته جو رایت اقتباسی سینمایی از رمانی به همین نام نوشته جین آستن

Published by: رادیو شعر و داستان
Published at: 1 year ago
Category: هنری