ملا مسعود شیرین - فاطمیه 1438 - حسینیه کربلائیهای قم

229