درس گفتار میلاد عرفانپور در دوره آموزشی شعر آفتابگردانها

129


0

یکی از مهم ترین ابزار هایی که باعث تعالی روح شعر می شود صدق است. یعنی شاعر صادق باشد. ما در قرآن که کتاب آسمانی ماست و زبان خداست، درباره کدام حرفه داریم که خداوند وارد شده و چند صفت را نام برده که اهل آن حرفه باید آن صفت را داشته باشند و یا نداشته باشند. اما برای شاعر استثنایی خداوند قائل میشود و یک اصول و یک چارچوب خاصی تعریف می کند که برای دیگر حِرف و هنر ها این کار را نکرده.

Published by: رادیو شعر و داستان
Published at: 1 year ago
Category: هنری