شیرین کاری میمون

۵۲۷


۰

میمون شیرین کار ، میمونی است که توسط صاحب خود تربیت شده و در پارک ها و مراکز تفریحی اصفهان باعث خنده و شادی مردم می شود. این میمون قادر به درک تمام مطالبی است که توسط صاحب خود به او گفته می شود. http://www.negahmedia.ir/media/show_video/21126

Published by: امشو
Published at: ۲ years ago
Category: علمی و تکنولوژی