بیا که بوریم به مزار - ملا مامد جانmoloud-poursafa

۲۹.۱ K


۰

بیا که بریم به مزار مُلاممَدجان سَیلِ گُلِ لاله زار وا وا دلبرجان به دربار سخی جان گله دارم یخن پاره ز دست تو نگارم پس از مرگم بیایی بر مزارم مدامم در دعا در انتظارم بیا که بریم به مزار ملاممدجان سیل گل لاله زار وا وا دلبرجان به تن کردی گلم رَختِ سیاه را کنم تعریف یار بی وفا را به دنیا مه اگه غمخوار ندارم بگیرم دامن شیر خدا را بیا که بریم به مزار ملامامدجان سیل گ

Published by: مولود-پورصفا ( (masha)
Published at: ۳ years ago
Category: موسیقی