بازجویی از مامور عملیاتی به دام افتاده ی سازمان CIA

۸۳


۰

توی این کلیپ یک مامور عملیاتی سازمان جاسوسی CIA در گیت فرودگاه دستگیر و به اتاق بازجویی منتقل میشه ، واکنش این مامور در برابر بازپرس و چگونی گریز از معرکه جالبه اسم فیلم : The bourne supermacy

Published by: بازپرس
Published at: ۹ months ago
Category: