مصاحبه پایگاه خبری پدوک با ریاست فدراسیون سوارکاری ۱

۳۶۱


۰

مصاحبه پایگاه خبری پدوک با ریاست فدراسیون سوارکاری در خصوص عملکرد فدراسیون در چهار سال گذشته و پاسخ به مسائل حال حاضر جامعه سوارکاری قسمت اول

Published by: paddock
Published at: ۲ years ago
Category: ورزشی