میرزا کوچک خان

1.6 K


0

سینمایی - میرزا کوچک خان - به کارگردانی و نویسندگی امیر قویدل - 1362 - مبارزه میرزا کوچک خان در کنار دکتر حشمت، خالو قربان و دیگر یارانشان بر ضد دولت مرکزی مقارن است با جنگ جهانی دوم. لشکری از پایتخت برای در هم کوبیدن نهضت جنگلیان گسیل می شود و میرزا ......

Published by: مهاجر
Published at: 9 months ago
Category: فیلم