ضد عفونی غیر اصولی معابر خوانسار

14


0

کلیپ منتشره شهرداری حاکی از عملیات غیرعلمی ضدعفونی معابر شهری خوانسار علیرغم تذکر رسانه ها مبنی بر خطرناک بودن آن از نظر سازمان بهداشت جهانی است.

Published by:
Published at: 11 months ago
Category: