کارتون عنکبوتی به نام لوکاس با داستان "خیلی دیر نیست!"

9