ایران روحانی: هشدار به کشورهای هسمو با آمریکا در تمدید تحریم‌های تسلیحاتی

0