رقص شافل در مدارس چین

2.8 K


0

معلمی در مدرسه ای در چین برای اینکه دانش آموزانش بیشتر فعالیت داشته باشند و برای ساعتی از تکنولوژی و بی تحرکی به دور باشند به دانش آموزانش رقص شافل را آموخته ..چقدر شبیه مدارس ماست؟!!!!!!!!!

Published by:
Published at: 2 years ago
Category: