آهنگ رسانش گرمایی

219


0

توضیحات کامل و اثبات فرمول آهنگ رسانش گرمایی از بخش دما و گرمای فیزیک دهم

Published by: Naviro
Published at: 1 year ago
Category: آموزشی