خسرو شکیبایی

۱.۵ K


۰

سلام! حال همه ی ما خوب است ملالی نیست جز گم شدنِ گاه به گاهِ خیالی دور، که مردم به آن شادمانیِ بی سبب می گویند با این همه عمری اگر باقی بود طوری از کنارِ زندگی می گذرم که نه زانویِ آهویِ بی جفت بلرزد و نه این دلِ ناماندگارِ بی درمان! تا یادم نرفته است بنویسم حوالیِ خوابهای ما سالِ پربارانی بود می دانم همیشه حیاط آنجا پر از هوای تازه ی باز نیامدن است اما تو لااقل، حتی هر وهله، گاهی، هر از گاهی ببین انعکاس تبسم رویا شبیه شمایل شقایق نیست! راستی خبرت بدهم

Published by: دیدیش؟
Published at: ۱۱ months ago
Category: