چرا قاتلین چاقو را به اسلحه ترجیح می دهند؟

۶۵۱


۰

علت اینکه اکثر قاتلین ، چاقو رو به اسلحه ترجیح میدن ، داشتن حس خدا ماننده ، زندگی و مرگ یک انسان رو در دست بگیرند ، از چاقو استفاده می کنند تا اون لحظات پایانی زندگی قربانی به آرومی سپری بشه و بتونند مردنش رو نظاره کنند ، لحظاتی که روح از بدنش جدا میشه و زندگی قربانی به پایان می رسه ، اکثر قاتلین چاقو رو به تفنگ ترجیح میدن.

Published by: بازپرس
Published at: ۱۰ months ago
Category: فیلم