ایران فرمانده فضایی سپاه سردارسرتیپ دوم علی جعفرآبادی: ماهواره نظامی نور-۱ و ۲

0