تمرین اتود چهارگاه(استاد کیوان ساکت)

۹۹

محمد امین اکبرپور

۰

تمرین اتود چهارگاه استاد کیوان ساکت تار :محمدامین اکبرپور مضراب این تمرین ۸۷۸ و انگشت گذاری ۲۱۲ میباشد. پوزش بابت اندک تغییر، برای اینکه یک دقیقه شود به ناچار تکرارهای آن را کم و زیاد و ریزهای پایانی را بجای دوضرب، یک ضرب بصورت شلال اجرا نمودم.

منتشر شده توسط: محمد امین اکبرپور
تاریخ انتشار: ۱ ماه پیش
دسته بندی: