تمرین اتود چهارگاه(استاد کیوان ساکت)

۹۹


۰

تمرین اتود چهارگاه استاد کیوان ساکت تار :محمدامین اکبرپور مضراب این تمرین ۸۷۸ و انگشت گذاری ۲۱۲ میباشد. پوزش بابت اندک تغییر، برای اینکه یک دقیقه شود به ناچار تکرارهای آن را کم و زیاد و ریزهای پایانی را بجای دوضرب، یک ضرب بصورت شلال اجرا نمودم.

Published by: محمد امین اکبرپور
Published at: ۹ months ago
Category: