پینگ پنگ با خدا - پناهیان

۶۷۱

عاشق نالایق

۰

وقتی با خدا پینگ پنگ بازی می کنی خدا می اندازد جاهاییکه ضعیفی تا اون رو بر طرف کنی مواظب وقتی گرفتی توپ رو مغروز نشی ها..

منتشر شده توسط: عاشق نالایق
تاریخ انتشار: ۶ سال پیش
دسته بندی: مذهبی