تست مخرب نقطه جوش - EHD400 - ویدئو

۱.۱ K


۰

تست های مخرب به آزمایشاتی گفته می شود که پس از انجام آنها قطعه بلا استفاده گردد یا به عبارت دیگر قطعه پس از پایان آزمایش تخریب گردد. در یک تست مخرب، جوش تحت تست خمش، پیچش، کشش و ... قرار می گیرد تا از خواص مکانیکی آن اطلاعاتی بدست آید. 1- آزمایش کشش طولی و عرضی 2- آزمایش خمش ریشه 3-آزمایش ضربه 4- آزمایش شکست شکاف دار (Nick-Break) 5- آزمایش خستگی و خزش 6- آزمایش ماکراچ

Published by: شرکت درخشش افرنگ
Published at: ۵ years ago
Category: متفرقه