خشک کردن میوه...

5.9 K


0

سلام : این کلیپ به شیوه های مختلف خشک کردن میوه و سبزیجات می پردازد.سایت آموزش ایرانی www.irAmooz.ir کانال آزمایشگاه علوم : www.telegram.me/AZoloom

Published by: سایت آموزش ایرانی ( www.irAmooz.ir )
Published at: 4 years ago
Category: آموزشی