گولاخ به اینا میگن

۱۴.۷ K


۰

فکرنکنم از اینا گنده تر وجود داشته باشه مخصوصا اون سیاه پوسته که یه "ابر فرا دبل گولاخه" _ گولاخ به ترکی یعنی گوش و در کل به آدم درب و داغون و نخراشیده میگن.

Published by: حـــــامــــد
Published at: ۴ years ago
Category: سرگرمی