بلند کردن لگن روی نیمکت با اسمیت(شکم)

۳۹۷


۰

Smith Machine Hip Raise

Published by: ایران بادی بیلدینگ
Published at: ۲ years ago
Category: