بلند کردن لگن روی نیمکت با اسمیت(شکم)

۳۹۷

ایران بادی بیلدینگ

۰

Smith Machine Hip Raise

منتشر شده توسط: ایران بادی بیلدینگ
تاریخ انتشار: ۱ سال پیش
دسته بندی: