افسردگی و درمان

۵۰


۰

اختلالات افسردگی شامل موارد زیر است: الف- اختلال نامنظمی خلقی اخلال گرانه ب- اختلال افسردگی عمده ج- اختلال افسردگی دایم (دیستیمیا) دو نوع رویداد مهم در افسردگی : فقدان – شکست افسردگی بر جنبه های هیجانی، رفتاری، شناختی، و فیزیکی فرد تاثیر می گذارد. برای مشاهده مطالب بیشتر به سایت www.farzdo.ir مشاهده نماید .

Published by: فرزدان
Published at: ۴ months ago
Category: