سیستم حمل و نقل زیرزمینی ایلان ماسک

۳۰۷


۰

بر اساس صحبت های چند ماه اخیر ایلان ماسک، می توان نتیجه گرفت که او در پی ساخت تونل های پیچیده زیرزمینی برای رفت و آمد خودروها در آمریکاست. ماسک باور دارد که ساختمان های ما چندین طبقه هستند در حالی که جاده ها نهایتاً و در بیشتر شهرها به دو طبقه می رسند و این نابرابری، باعث ایجاد ترافیک می شود. www.tickbox.ir

Published by: تیک باکس - اخبار تکنولوژی
Published at: ۳ years ago
Category: علمی و تکنولوژی