بارنامه دریایی (BL)

209


0

.صادرات شامل اصطلاحات وقوانین کاربردی بسیاری است یکی از این اصطلاحات بارنامه دریایی است. بارنامه دریایی مدرک یا سندی است که زمانی که کالای شما توسط یک کشتی حمل میشود می تواند برای انتقال مالکیت کالا به هرنحوی .از آن استفاده کرد .بارنامه شامل اطلاعات و مشخصات کالا می باشد و تنها با حرکت کشتی صادر می شود .من نظام پرور مدیر توسعه کسب و کار و مشاور امور صادراتی گروه شرکت های آراد هستم

Published by: توسعه و صادرات گروه شرکت های آراد
Published at: 2 years ago
Category: