10 ساعت پیاده روی دختر جوان، 5 ساعت بی حجاب، 5 ساعت با حجاب!

۳.۸ K


۰

مقایسه برخورد مردها در خیابان منهتن نیویورک با دختری که 10 ساعت پیاده روی می کند 5 ساعت با حجاب، 5 ساعت بدون حجاب علت وضع قانون حجاب در اسلام چیست؟

Published by: سنی دانلود
Published at: ۳ years ago
Category: