چرا مدیریت فرایند مهم است؟؟

۴.۳ K


۰

در این فیلم خواهید دید: اهمیّت مدیریت فرآیندهای كسب وكار؟ مزایای مدیریت فرآیندهای كسب وكار (BPM) سازمان وظیفه ای و معایب آن مدیریت فرایند محور فرایندگرایی و وظیفه گرایی

منتشر شده توسط: علی اکبری
تاریخ انتشار: ۳ سال پیش
دسته بندی: