جایزه نوبل فیزیک(کشف چهارمین نوع کوارک"کوارک افسون")

827


0

فیزیکدان آمریکایی با نام شلدون لی گلاشو به همراه استیون وینبرگ و محمد عبدوالسلام به دلیل تلاش های تکمیلی در فرمول بندی نظریه ی الکتروضعیف،برنده ی جایزه ی نوبل فیزیک در سال 1979 شدند این نظریه یک پیشرفت مهم در اتحاد ذرات بنیادی و نیروها بود. او همچنین برای کار خود که به پیش بینی جریان های خنثی، ذرات افسون (Charmed Particle) و بوزون های بُرداری میانجی انجامید،

Published by: حسین
Published at: 5 years ago
Category: