تبلیغات موثر در مصاحبه با محمد صادقیه در رادیو ایران

111


0

مصاحبه ای که در دو قسمت و دو روز متوالی از شبکه سراسری رادیو ( حدودا یک هفته به انتخابات ) پخش شد .

Published by: محمد صادقیه
Published at: 3 years ago
Category: آموزشی