بخش۱ ازپودمان3 دانش فنی پایه-دهم کامپیوتر-آقای مهندس فیروزی- هنرستان علم وتکنیک

219


0

آموزش مجازی - تدریس پودمان سوم کتاب دانش فنی پایه - دهم کامپیوتر - توسط آقای مهندس محمد فیروزی - هنرستان فنی و حرفه ای علم و تکنیک - بخش اول

Published by: هنرستان فنی و حرفه ای علم و تکنیک
Published at: 11 months ago
Category: آموزشی