روش انجام سی تی اسکن شکم و لگن با تزریق

۱۷.۷ K


۰

گناه بکن به چند شرط شیخ اسلام محمد صالح پردل ؟ لطفن مار دونبال کنید

Published by: گروه تشخیصی درمانی فرجاد
Published at: ۲ years ago
Category: سلامت