اشتغال پس از ۱۴ جلسه آموزش حسابداری

۱۵۴

حسابداران برتر مرکز آموزش حسابداری

۰

اینبار کارآموز حسابداران برتر ضمن توضیح نحوه حسابدار شدن خود به تجربیات خود در زمینه پیدا کردن کار میپردازد. حتما حتما ببینید!!!

منتشر شده توسط: حسابداران برتر مرکز آموزش حسابداری
تاریخ انتشار: ۶ ماه پیش
دسته بندی: