اعتراض شدید حمید رسایی نسبت به آلودگی هوا

۸۱۹


۰

در اعتراض به این که برخی نمایندگان در دفتر کار خود تصفیه هوا گذاشته اند ، پس مردم چه کنند ؟ آلودگی اصلا تقصیره ما ، شما چه کار می کنید

Published by: حمید رسایی
Published at: ۴ years ago
Category: