کلیپ عاشقانه احساسی تنهایی نرو

55


0

آرامش عاطی... هر شب از پُشت صفحه کوچکه ِ موبایلم در آغوش مے گیرمت و نمیدانے که چه آرامشے ست همین آغوش خیالے...

Published by: fun clip
Published at: 2 years ago
Category: