آقای همتی آرای خود را به صندوق انداخت

3


0

آقای عبدالناصر همتی به همراه همسر خود به منظور شرکت در انتخابات ریاست جمهوری وارد حسینیه ارشاد شد و آرای خود را داخل صندوق‌های رای انداخت.

Published by: انتخابات 1400
Published at: 1 year ago
Category: