زنگ ورزش در مدارس چین

129

j.s

0

زنگ ورزش در مدارس #چین موفقیت ورزشکاران چینی در #المپیک به علت جمعیت بیشتر نیست بلکه به نحوه آموزش درست و علمی بزرگان آموزش و پرورش آنان برمیگردد.

Published by: nina15-nightcore and clip
Published at: 3 years ago
Category: