الزام اخذ شناسه کالا و کد رهگیری برای مبارزه با قاچاق کالا از GS1 ایران

۳۴۱

GS1_iran

۰

اخذ شناسه کالا از مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات برای تولیدکنندگان جهت مبارزه با قاچاق الزامی شد.

Published by: GS1_iran
Published at: ۶ months ago
Category: