Documentary - Minudasht | مستند ایران - مینودشت

۱۵۹


۰

مشاهده جدیدترین فیلم های ایرانی: http://bit.ly/SubFilmNama Documentary - Minudasht | مستند ایران - مینودشت رکیب جمعیتی این شهرستان متنوع است این شهر شامل اقوام محلی ساکن همچون طبری‌(کتولی، استرآبادی و مازندرانی)، قزلباش، کرد، تات و مهاجران قدیمی از جمله آذری و فارسی زبان‌ها (سیستانی، خراسانی و شاهرودی) هستند. زبان‌های گفتاری رایج، ترکی برای قزلباش‌ها بوده و فارسی‌زبان مشترک مردم است. همچنین اکثریت مردم این شهر از مهاجران قدیمی قزلباش بوده و در انتهای اسم فامیلی آن‌ها «لو» مثل قره سوفلو، بشارتلو ،سرایلو، کرامتلو، پسرکلو، قزلسفلو(همچنین قزل سوفلو و قزل سفلو)، مصطفی لو، ممشلو، قره جانلو، قره چماقلو وجود دارد. از دیگر پسوندهای مشترک در نام فامیلی در مینودشت «لی» است. مثل قره سفلی، قزلسفلی، ممشلی، سنجه ونلی،سلمانی، قره محمودلی، آقامحمدی #مستند #Filmnama #مینودشت

Published by: FilmNama - فیلم نما
Published at: ۷ months ago
Category: