കാല്‍സ്യത്തിന്റെ കുറവ് ശരീരം മുന്‍കൂട്ടി കാണിച്ചു തരുന്ന ലക്ഷണങ്ങളും പരിഹാരവും Calcium Deficiency

۳۵۹.۳ K


۴۰۴

കാല്‍സ്യത്തിന്റെ കുറവ് ശരീരം മുന്‍കൂട്ടി കാണിച്ചു തരുന്ന ലക്ഷണങ്ങളും പരിഹാരവും Calcium Deficiency reasons ,signs and symptoms and prevention .

Published by: Baiju's Vlogs
Published at: ۹ months ago
Category: مردم و وبلاگ